МАГИСТРАТУРА

2024 жылғы қосымша оқуға қабылдау науқаны аясындағы маңызды күндер

Оқу мерзімі бір жыл, өндірістен қол үзіп жүргізілетін білім беру бағдарламалары

MPA – Мемлекеттік басқаруMHRM – Адами ресурстарды басқаруMRD – Өңірлік даму


Оқу мерзімі бір жарым жыл, өндірістен қол үзіп жүргізілетін білім беру бағдарламалары

MPP – Мемлекеттік саясатМЕ – ЭкономикаMIR – Халықаралық қатынастарОқу мерзімі бір жыл, мемлекеттік қызметші емес тұлғаларға арналған модульдік оқыту қағидаты бойынша жүргізілетін білім беру бағдарламалары

ЕМРА – Мемлекеттік басқару» (Executive MPA)


MRD – Өңірлік даму (модуль)


 1. Мемлекеттік орган берген жолдама (форманы жүктеу)
 2. Жеке басын куәландыратын құжаттың сканерленген нұқсасы;
 3. Қосымшасы бар жоғары білімі туралы құжаттың сканерленген нұсқасы;
 4. Шетелдік азаматтарды қоспағанда, мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі

В1-ден төмен емес екенін растайтын QAZAQ RESMI TEST (https://www.qrt.kz) немесе ҚАЗТЕСТ (http://kazakhtest.kz) сертификаты;

 1. «Мемлекеттік басқару» және  «Халықаралық қатынастар» магистратура бағдарламаларына үміткерлер үшін келесідей нәтижелермен ағылшын тілін меңгерудің жалпы еуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін білу деңгейін растайтын халықаралық сертификаттардың бірі:

IELTS кемінде 4.0 балл, TOEFL IBT кемінде 32 балл немесе TOEFL ITP (LEVEL 1)  кемінде 343 балл, TOEIC кемінде 405 балл, Duolingo English Test кемінде 65 балл;

 1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілері үшін – жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған қызметтік тізім; басқа үміткерлер үшін – еңбек қызметін растайтын құжат.
 2. Электрондық цифрлық қолтаңбамен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол қойылған электрондық өтініш.

       Шетелдік азаматтар Академияның ақпараттық жүйесіндегі өтінішті шығарып, оған қол қояды және өтініштің қол қойылған сканерленген нұсқасын жүктейді.

*Мемлекеттік білім беру тапсырысы шеңберінде оқуға түсетін мемлекеттік қызметшілер үшін.

Дипломатиялық қызмет қызметкерлерінің – мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жолдамасына сыртқы саяси қызмет саласындағы ведомство аппаратының басшысы қол қоятын жағдайларды қоспағанда, жолдамаға үміткерді атқаратын лауазымына тағайындау құқығы бар лауазымды адам қол қояды. 

Мемлекеттік басқару
 • Мемлекеттік жоспарлау саласындағы өзгерістер мен дамуды басқару әдістері, технологиялары және әдістемесі
 • ҚР-дағы мемлекеттік басқарудың тиісті сапасы: XXI ғасырдың талаптары және іске асыру үлгілері
 • Мемлекеттік басқаруда азаматтар мен бизнестің қатысу құралдары, кері байланыс және мүдделерін қорғау
 • Мемлекеттік басқару жүйесінің деорталықтануы
 • Мемлекеттік басқарудағы жобалық менеджмент және икемді басқару технологиялары
 • Басқарудың инновациялық технологиялары
 • Мемлекеттік басқаруда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл құралдары мен тетіктерін дамыту
 • Ақпараттық технологияларды дамыту және игеру саласындағы мемлекеттік басқару
Мемлекеттік қызмет
 • Ұйымдастырушылық менеджмент / Ұйымдастырушылық мінез-құлық
 • ҚР-ның мемлекеттік қызметшілерінің әдебі / ҚР-ның мемлекеттік қызметшілерінің парасаттылық мәдениеті
 • Мемлекеттік басқару персоналының сапасын арттыру және оның еңбегін ұйымдастыруды жетілдіру
 • Мемлекеттік қызметшілер қызметінің тиімділігін бағалау жүйесін жетілдіру
Мемлекеттік қызмет көрсету
 • Мемлекеттік қызметтерді көрсетуде клиентке бағдарлану
Ұлттық экономика және аймақ экономикасы
 • ҚР-ның мемлекеттік секторының экономикасы
 • Қаржы нарықтарын және инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу
 • Экономикадағы инновациялар
 • Жаңа шындықтағы экономикалық даму (ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауындағы 2 басымдық)
 • Қаланы басқару
 • Жергілікті басқару және өзін-өзі басқару
 • Теңдестірілген аумақтық даму (ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауындағы 3 басымдық)
 • Көші-қон саясаты
Халықаралық қатынас
 • ҚР-ның шет елдермен екіжақты қарым-қатынастары (сауда-экономикалық, энергетикалық, әскери-техникалық, қауіпсіздік саласындағы және т.б. қоса алғанда және ҚР халықаралық ынтымақтастығының барлық бағыттары бойынша да)
 • Қазіргі заманғы халықаралық қатынастардағы жаһандық және өңірлік үдерістер: ҚР-ның рөлі мен орны
 • ҚР-ға қатысты негізгі халықаралық акторлардың сыртқы саяси стратегиялары
 • ҚР-ның сыртқы саяси қызметінің халықаралық-құқықтық аспектілері
 • Сыртқы әсер ету факторлары тұрғысынан ҚР-ның Ұлттық қауіпсіздігінің мәселелері. ҚР-ның қауіпсіздікке төнетін қатерлер мен сынақтарға қарсы күрестегі ынтымақтастығы
 • Еуразиялық кеңістіктегі интеграциялық үдерістер
 • ҚР-ның ел өңірлерінің экспорттық-импорттық әлеуетін дамыту, олардың интеграциялық байланыстары мен сыртқы экономикалық өзара іс-қимылы, инновациялық инфрақұрылым, инвестициялар тарту, туризм мен әлеуметтік секторды дамыту және т.б. салалардағы екіжақты және көпжақты ынтымақтастығы.

БІЗБЕН ХАБАРЛАСЫҢЫЗ

МАГИСТРАТУРА

Основные даты приемной кампании дополнительного набора 2024 года

со сроком обучения один год с отрывом от производства
Государственное управление – Master of Public Administration
Региональное развитие -Master of Regional Development
Управление человеческими ресурсами – Master of Human Resource Management
Региональное развитие – Master of Regional Development
со сроком обучения полтора года с отрывом от производства
Государственная политика – Master of Public Policy
Экономика – Master of Еconomics
Международные отношения – Master of International Relations-2024
со сроком обучения один год по принципу модульного обучения для лиц, не являющихся государственными служащими
Государственное управление – Executive Master of Public Administration — по модульному принципу обучения
Региональное развитие – Master of Regional Development — по модульному принципу обучения
 1. Направление государственного органа (скачать форму)
 2. Сканированный вариант документа, удостоверяющего личность.
 3. Сканированный вариант документа о высшем образовании с приложением.
 4. Сертификат QAZAQ RESMI TEST (www.qrt.kz) или ҚАЗТЕСТ (www.kazakhtest.kz) не ниже уровня В1 (за исключением иностранных граждан).
 5. На программы MPA и MIR один из международных сертификатов (IELTS, TOEFL IBT или TOEFL ITP, TOEIC) с результатами:

MPA, MIR – IELTS не менее 4.0 баллов, TOEFL IBT не менее 32 или TOEFL ITP (LEVEL 1) не менее 343 баллов, TOEIC не менее 405 балла, Duolingo English Test не менее 65 баллов.

 1. Послужной список, заверенный кадровой службой по месту работы (для государственных служащих), либо документ, подтверждающий трудовую деятельность (для иных претендентов).
 2. Заявление (подписанное ЭЦП).

      Для иностранных граждан сканированная версия заявления.

*Для государственных служащих, поступающих на обучение в рамках госзаказа.

Направление подписывается должностным лицом, имеющим право назначения претендента на занимаемую должность, за исключением случаев, в которых направление сотрудников дипломатической службы – административных государственных служащих подписывается руководителем аппарата ведомства в сфере внешнеполитической деятельности.

Государственное управление
 • Методология, технологии и методики управления развитием и изменениями в сфере государственного планирования
 • Надлежащее качество государственного управления в РК: требования XXI века и модели реализации
 • Инструменты участия, обратной связи и защиты интересов граждан и бизнеса в государственном управлении
 • Децентрализация системы государственного управления
 • Проектный менеджмент и гибкие технологии управления в государственном управлении
 • Инновационные технологии управления
 • Развитие инструментов и механизмов противодействия коррупции в государственном управлении
 • Государственное управление в сфере развития и освоения информационных технологий
Государственная служба
 • Организационный менеджмент / Организационное поведение
 • Этика государственных служащих РК / Культура добропорядочности государственных служащих РК
 • Повышение качества персонала государственного управления и совершенствование организации его труда
 • Совершенствование системы оценки эффективности деятельности госслужащих
Государственные услуги
 • Ориентация на клиента при предоставлении государственных услуг
Национальная экономика и экономика территорий
 • Экономика государственного сектора РК
 • Государственное регулирование финансовых рынков и инвестиционной деятельности
 • Инновации в экономике
 • Экономическое развитие в новых реалиях (2 приоритет Послания Президента РК народу Казахстана)
 • Управление городом
 • Местное управление и самоуправление
 • Сбалансированное территориальное развитие (3 приоритет Послания Президента РК народу Казахстана)
 • Миграционная политика
Международные отношения
 • Двусторонние отношения РК с зарубежными странами (по всем направлениям международного сотрудничества РК, включая торгово-экономическое, энергетическое, военно-техническое, в сфере безопасности и др.)
 • Глобальные и региональные процессы в современных международных отношениях: роль и место РК
 • Внешнеполитические стратегии основных международных акторов в отношении РК
 • Международно-правовые аспекты внешнеполитической деятельности РК
 • Проблемы национальной безопасности РК с точки зрения факторов внешнего воздействия. Сотрудничество РК в борьбе с вызовами и угрозами безопасности
 • Интеграционные процессы на Евразийском пространстве
 • Двустороннее и многостороннее сотрудничество РК в сфере развития экспортно-импортного потенциала регионов страны, их интеграционных связей и внешнеэкономического взаимодействия, инновационной инфраструктуры, привлечения инвестиций, развития туризма и социального сектора и др.

Your browser does not support SVGs